Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo, Mając na względzie obowiązywanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także z uwagi na troskę o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych współpracowników, partnerów biznesowych (w tym danych osobowych ich pracowników / współpracowników), a także innych osób zainteresowanych współpracą z nami na różnych polach działalności uprzejmie informujemy co następuje.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane Osobowe) jest „Wostok HR sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80 – 290) przy ul. Władysława Reymonta 16 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000586439, NIP: 58427451.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych przez naszą firmę prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nasz adres mailowy: biuro@wostokhr.pl
 3. Dane Osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych, uzasadnionych celach i przez różny okres czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania Danych Osobowych:
Lp.Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzaniaOkres przetwarzania
1.Wykonanie umowy/usługiArt. 6 ust. 1 lit. b RODODo czasu wykonania umowy/usługi
2.Podjęcie działań przed zawarciem umowy, np. w celu złożenia oferty handlowejArt. 6 ust. 1 lit. b RODODo czasu realizacji działań związanych z zawarciem umowy
3.Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.Art. 6 ust. 1 lit. c RODOPrzez okres wynikający z przepisów prawa
4.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy, np. archiwizacja dokumentów księgowych zawierających Dane OsoboweArt. 6 ust. 1 lit. f RODODo momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, tj. przechowywanie dokumentów księgowych przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą
5.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy, jak np.:, ustalenie, dochodzenie i obrony wzajemnych roszczeńArt. 6 ust. 1 lit. f RODODo momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, np. do czasu upływu terminu przedawnienia ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń
6.Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy, jak np.: marketing bezpośrednio usług własnychArt. 6 ust. 1 lit. f RODODo momentu wniesienia sprzeciwu
7.Realizacja innych celów, co do których zostały wyrażone zgodyArt. 6 ust. 1 lit. a RODODo czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody.
 1. Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w powyższej tabeli Dane Osobowe mogą być udostępnianie następującym współpracującym z nami podmiotom: współpracownikom, bankom, ubezpieczycielom, kancelarii prawnej, dostawcom usług poczty elektronicznej, obsługującym nas firmom informatycznym oraz archiwizacyjnym, biegłym rewidentom, firmom audytorskim.
 2. W związku z przetwarzaniem przez naszą firmę Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do Danych Osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 • żądania sprostowania Danych Osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
 • żądania usunięcia Danych Osobowych w przypadku gdy:
 1. Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych,
 3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, które jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 4. Dane Osobowe przetwarzane są niezgodne z prawem,
 5. Dane Osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 • żądanie przeniesienia Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Danych Osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie / wykonanie Umowy, a także uniemożliwi nawiązanie i prowadzenie ewentualnej współpracy.
 3. Nasza firma nie przetwarza Danych Osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
 4. W związku z tym, iż korzystamy z usług Google LLC, tj. systemu G Suite opartego na technologii tzw. chmury obliczeniowej istnieje możliwość przekazywania Twoich danych do państw trzecich.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Klauzula informacyjna - REKRUTACJA

 1. Aplikując do WOSTOK HR sp. z o.o. udostępniasz swoje dane osobowe, przez co staniemy się ich administratorem.
 2. Kontakt do nas: WOSTOK HR sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80 – 290) przy ul. Władysława Reymonta 16 wpisaną nr KRS 0000586439, adres mailowy: rekrutacja@wostokhr.pl
 3. Jako agencja pracy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzania rekrutacji na rzecz naszych Klientów lub celów własnych rekrutacji, Twoich potencjalnych pracodawców.
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez nas i naszych Klientów Twoich danych jest art. 221 1 kodeksu pracy, a w zakresie nieobjętym tymże przepisem dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przez nas procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikowałeś/aś.
 6. Jeżeli natomiast wyraziłeś/aś tzw. zgodę na przyszłość oznacza to, że my jako agencja pracy będziemy mogli przechowywać w naszej bazie Twoje dane osobowe, a także przedstawiać je podczas procesów rekrutacyjnych innym potencjalnym pracodawcom.
 7. Zastrzegamy, iż tylko wybrane kandydatury zostaną przekazane naszym Klientom, dane osobowe pozostałych osób będą podlegały usunięciu po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, chyba że wyrażą oni tzw. zgodę na przyszłość.
 8. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, jednakże brak zgody spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych, a tym sam nie będziemy mogli skorzystać z Twoich dokumentów aplikacyjnych podczas żadnego innego procesu rekrutacyjnego.
 9. W każdej chwili możesz całkowicie i bezpłatnie cofnąć swoją zgodę, skutkiem czego będzie usunięcie Twoich danych, chyba że przepis prawa pozwala nam na ich dalsze przetwarzanie. Oświadczenie
  o cofnięciu zgody możesz złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na ten sam adres, na który wysłałeś/aś swoje dokumenty aplikacyjne lub pisząc do nas na adres rekrutacja@wostokhr.pl
 10. Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę tylko co do konkretnego procesu rekrutacyjnego, to tak jak już wspominaliśmy Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu tego procesu. Natomiast jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przyszłość będziemy mogli przetwarzać Twoje dane do momentu, aż cofniesz swoją zgodę lub wniesiesz sprzeciw, chyba że przepis prawa pozwala nam na ich dalsze przetwarzanie.
 11. W celu realizacji rekrutacji będziemy mogli przekazywać Twoje dane:
 • potencjalnym pracodawcom;
 • dostawcy usług poczty elektronicznej;
 • dostawcom usług wsparcia informatycznego;
 • Google LLC - dostawcy systemu informatycznego, w którym przetwarzamy Twoje dane.
 1. W związku z tym, iż korzystamy z usług Google LLC, tj. systemu G Suite opartego na technologii tzw. chmury obliczeniowej istnieje możliwość przekazywania Twoich danych do państw trzecich.
 2. Masz prawo żądać od nas (podobnie jak od potencjalnego pracodawcy) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Możesz także zgłosić nam swój sprzeciw odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych.
 3. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, to przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o Twoje dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji, w szczególności chodzi tu o decyzje będące wynikiem tzw. profilowania.
masz pytania?

kontakt

Dla kandydatów:
rekrutacja@pomerico.pl
Dla Klientów B2B, darmowe konsultacje i wyceny:
rozwoj@pomerico.pl
W innych sprawach:
biuro@pomerico.pl
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać darmową konsultację lub omówić dowolny problem. Zaprojektujemy spersonalizowane rozwiązanie lub odpowiemy na dowolne pytania związane z naszą działalnością. Chciałbyś się czymś podzielić lub przedstawić informacje zwrotną? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

  Temat:
  powered by pomerico